Stichting

DSC_7103De Stichting Walter Maas (voorheen Stichting Huize Gaudeamus) is eigenaar van Huize Gaudeamus.  Het huis is van oudsher een muziekhuis en  een ‘Huis vol verhalen’. Huize Gaudeamus – een rijksmonument – heeft vanaf 1926 met componist/pianist Julius Röntgen en na de oorlog met Walter Maas en ‘zijn’ Stichting Gaudeamus en tot voor kort als buitenplaats voor culturele verkenningen een lange traditie als ontmoetingsplek voor kunstenaars.

Tegenwoordig is het huis te huur voor o.a. vergaderingen, trainingen, symposia, workshops en concerten met een maximum capaciteit van 50 personen. Voor informatie over voorwaarden en tarieven zie hoofdstuk verhuur .
Voor algemene informatie en boekingen: Huismanager Esther Luytjes 06-27621536, huizegaudeamus@gmail.com

Bestuur:
Hans Zwarts, voorzitter; Boudewijn Dessing, vicevoorzitter; Pascal Rijnders, secretaris; Stan Beelen, penningmeester; Margaret Steur, John Elffers en Henk Lugtmeijer.

Het bestuur ontvangt geen enkele bezoldiging of beloning.

Doelstelling en beleidsplan:
De instandhouding van het rijkmonument Huize Gaudeamus ook in zijn functies als muziekhuis d.m.v. bij het Huis passende verhuur, de organisatie van culturele bijeenkomsten en concerten en de instandhouding van een kring van zogenaamde Huisvrienden.

Activiteiten 2018/19:
Met uitzondering van de maanden juli en augustus vond er elke maand een zogenaamde Huisvriendenavond plaats met altijd een muzikale ouverture. Verder is er een drietal concerten door het Matangi Kwartet, een drietal benefietconcerten ten bate van de renovatie van het voormalige ‘washuisje’ en later de eerste studio voor elektronische muziek in Nederland. Bovendien is er elke eerste zondag van de maand om 12.00 uur een koffieconcert, uitgevoerd door masterclass-studenten van de Nederlandse conservatoria.

Jaarrekening 2018:

Balans Stichting Walter Maas per 31 december 2018
ACTIVA

Materiële vaste activa € 1,–
Vlottende activa € 2.097,–
Liquide middelen € 37.257,–
Totaal € 39.257,–

PASSIVA
Stand begin boekjaar – € 100.164,–
Resultaat boekjaar 2018 € 7.819,–

Onderhoud € 10,168,–
Langlopende schulden:
Hypotheek o/g Rabobank € 110.773,–
Kortlopende schulden:
Crediteuren € 1.661,–
Totaal € 39.257,–

Verlies en Winstrekening Stichting Walter Maas 2018
Opbrengsten

Verhuur en opbrengsten horeca € 21,235,–
Bijdragen Huisvrienden, giften en donaties € 32.896,–
Totaal: € 54.131,–

Kosten
Personeel € 2.000,–
Inkoop catering € 543,–
Thema-avonden € 7.172,–
Totaal €9.715,–

Bruto resultaat € 44.416,–

Overige kosten
Huisvesting € 26.296,–
Promotie en algemene kosten € 1.023,–
Algemene kosten € 4.404,–
Financieringskosten € 4.874,—
Totaal: € 36.597,–

Resultaat 2018 € 7.819,–

Stichting Walter Maas
RSIN nummer 8018.99.266
Huize Gaudeamus
Gerard Doulaan 21
3723 GW Bilthoven

Bankrekening: NL09RABO0127767614 ten name van de Stichting Walter Maas.