Stichting

DSC_7103De Stichting Walter Maas (voorheen Stichting Huize Gaudeamus) is eigenaar van Huize Gaudeamus.  Het huis is van oudsher een muziekhuis en  een ‘Huis vol verhalen’. Huize Gaudeamus – een rijksmonument – heeft vanaf 1926 met componist/pianist Julius Röntgen en na de oorlog met Walter Maas en ‘zijn’ Stichting Gaudeamus en tot voor kort als buitenplaats voor culturele verkenningen een lange traditie als ontmoetingsplek voor kunstenaars.

Tegenwoordig is het huis te huur voor o.a. vergaderingen, trainingen, symposia, workshops en concerten met een maximum capaciteit van 50 personen. Voor informatie over voorwaarden en tarieven zie hoofdstuk verhuur .
Voor algemene informatie en boekingen: Huismanager Esther Harshagen-Luytjes 06-27621536, huizegaudeamus@gmail.com

Bestuur:
Hans Zwarts, voorzitter; Pascal A.R.Rijnders, secretaris; mr.dr.Stan Beelen, penningmeester; Margaret Steur, ir.Boudewijn Dessing, drs.John Elffers en ing.Henk Lugtmeijer.

Het bestuur ontvangt geen enkele bezoldiging of beloning.

Doelstelling en beleidsplan:
De instandhouding van het rijkmonument Huize Gaudeamus ook in zijn functies als muziekhuis d.m.v. bij het Huis passende verhuur, de organisatie van culturele bijeenkomsten en concerten en de instandhouding van een kring van zogenaamde Huisvrienden.

Activiteiten 2017:
Met uitzondering van de maanden juli en augustus vond er elke maand een zogenaamde Huisvriendenavond plaats met altijd een muzikale ouverture. Verder is er een drietal concerten door het Matangi Kwartet en een benefietconcert voor de renovatie van de muziekkamer. Na de geslaagde renovatie van de muziekkamer dankzij financiële steun van de Rabobank, het K.F.Heinfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds is het de bedoeling dat tijdens het seizoen 2017/18 de voormalige ‘washuisje’ en later de eerste studio voor elektronische muziek in Nederland wordt gerenoveerd en beschikbaar komt als atelier voor jonge musici en andere kunstenaars.

Jaarrekening 2016:
Balans Stichting Walter Maas per 31 december 2016

ACTIVA
Materiële vaste activa € 1,–
Vlottende activa 6.625,–
Liquide middelen 32.125,–
Totaal € 38.751,–

PASSIVA
Stand begin boekjaar – € 188.046,–
Resultaat boekjaar 2016 80.394,–
Voorzieningen:
Onderhoud € 20.000,–
Langlopende schulden:
Hypotheek o/g Rabobank € 119.101,–
Kortlopende schulden:
Crediteuren € 7.302,–
Totaal € 38.751,–

Verlies en Winstrekening Stichting Walter Maas 2014
Opbrengsten
Verhuur en opbrengsten horeca € 22.096,–
Bijdragen Huisvrienden, giften en donaties € 33.528,–
Vrijval reservering groot onderhoud € 74.575,–
Totaal: € 130.199,–

Kosten
Personeel € 2.084,–
Inkoop catering € 528,–
Thema-avonden € 4.636,–
Totaal € 7.248,–

Bruto resultaat € 122.951,–

Overige kosten
Huisvesting € 24.760,–
Promotie en algemene kosten € 1.539,–
Algemene kosten € 11.220,–
Financieringskosten € 5.038,—
Totaal: € 42.557,–

Resultaat 2016 € 80.394,–

Stichting Walter Maas
RSIN nummer 8018.99.266
Huize Gaudeamus
Gerard Doulaan 21
3723 GW Bilthoven

Bankrekening: NL09RABO0127767614 ten name van de Stichting Walter Maas.