Stichting

DSC_7103De Stichting Walter Maas (voorheen Stichting Huize Gaudeamus) is eigenaar van Huize Gaudeamus.  Het huis is van oudsher een muziekhuis en  een ‘Huis vol verhalen’. Huize Gaudeamus – een rijksmonument – heeft vanaf 1926 met componist/pianist Julius Röntgen en na de oorlog met Walter Maas en ‘zijn’ Stichting Gaudeamus en tot voor kort als buitenplaats voor culturele verkenningen een lange traditie als ontmoetingsplek voor kunstenaars.

Tegenwoordig is het huis te huur voor o.a. vergaderingen, trainingen, symposia, workshops en concerten met een maximum capaciteit van 50 personen. Voor informatie over voorwaarden en tarieven zie hoofdstuk verhuur .
Voor algemene informatie en boekingen: Huismanager Esther Harshagen-Luytjes 06-27621536, huizegaudeamus@gmail.com

Bestuur:
Hans Zwarts, voorzitter; Pascal A.R.Rijnders, secretaris; mr.dr.Stan Beelen, penningmeester; Mary Groenewoud, ir.Boudewijn Dessing, drs.John Elffers en ing.Henk Lugtmeijer.

Het bestuur ontvangt geen enkele bezoldiging of beloning.

Doelstelling en beleidsplan:
De instandhouding van het rijkmonument Huize Gaudeamus ook in zijn functies als muziekhuis d.m.v. bij het Huis passende verhuur, de organisatie van culturele bijeenkomsten en concerten en de instandhouding van een kring van zogenaamde Huisvrienden.

Activiteiten 2015:
Met uitzondering van de maanden juli en augustus vond er elke maand een zogenaamde Huisvriendenavond plaats met altijd een muzikale ouverture. Verder is er een drietal concerten door het Matangi Kwartet en een benefietconcert voor de renovatie van de muziekkamer. In 2015 werd dankzij een subsidie van het K.F.Hein fonds een begin gemaakt met de renovatie van de muziekkamer. Dankzij een subsidie van de Rabobank kon een nieuwe (gebruikte) vleugel worden aangeschaft. Dit instrument werd op 4 januari 2015 door Misha Fomin ingewijd.

Jaarrekening 2015:
Balans Stichting Walter Maas per 31 december 2015

ACTIVA
Materiële vaste activa € 1,–
Vlottende activa 6.855,–
Liquide middelen 25.965,–
€ 32.821,–

PASSIVA
Stand begin boekjaar – € 4.221,–
Herwaardering Huize Gaudeamus – -209.2922,–
Resultaat boekjaar 2015 17.025,–
Voorzieningen:
Onderhoud € 94.576,–

Langlopende schulden:
Hypotheek o/g Rabobank € 325.000,–

Kortlopende schulden:
Crediteuren € 3.026,–
€ 32.821,–

Verlies en Winstrekening Stichting Walter Maas 2014

Opbrengsten
Verhuur en opbrengsten horeca € 24.775,–
Bijdragen Huisvrienden, giften en donaties € 53.304,–
Boekwinst verkoop grond € 170.000,–

€ 68.428,–

Kosten
Personeel € 2.045,–
Inkoop catering €1.048,–
Thema-avonden € 4.385,–
Totaal € 7.514,–

Bruto resultaat € 240.565,–

Overige kosten
Huisvesting € 16.140,–
Dotatie onderhoud € 15.000,–
Promotie en algemene kosten € 1.766,–
Algemene kosten € 7.999,–
Financieringskosten € 12.635,–
€ 53.540,–,–

Resultaat 2015 € 17.025,–

Stichting Walter Maas
RSIN nummer 8018.99.266
Huize Gaudeamus
Gerard Doulaan 21
3723 GW Bilthoven

Bankrekening: NL09RABO0127767614 ten name van de Stichting Walter Maas.